Tur Sözleşmesi

I- ÖDEMELER

A-Kayıt anında Yurtdışı rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyenin gezinin başlamasından en geç 20 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

B-Kayıt anında Yurtiçi rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içinde, otel giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

C-İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

D- Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin ,hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı I/A maddesi ile aynıdır.

II- İPTAL /DEVİR

1-Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2- A- Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

B- Tüketici, hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35’ ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

C- İndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici, hizmet başlangıcından tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %35 ini , 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını Acente’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

D-Özel ürünlerde(resmi tatillerde), hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde,

tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25’ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50’sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75’ini 7 günden az bir süre kala ise tamamını Acente’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

E- Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan
rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı ,iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

3- Tüketici,hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici ,tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel acentesine sunmakla yükümlüdür.

4- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5- Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip,tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

III- GENEL HÜKÜMLER

1- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir

2- Sağlayıcının ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; Tüketicinin
sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde,bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2’si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, Acente tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

3- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir.
4- Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal ,tüketicinin
sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki
sebeplerden sorumludur.Acente sorumluluğu dahilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan
değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi
şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında
tüketiciye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame
hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi
ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

5-Tüketici, rehber,tesis,acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği
kurallara uyacağını;3.kişilerin can,mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı
nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

6- Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması
halinde, Acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek
zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.

7- Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Acenteye
bildirmesi İyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

8- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi
adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması
ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar yada hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

9-1618 sy yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun
eksik yada hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır.Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

10-Tüketici dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel ; kaza ve hastalık
halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını
sigortalatabilir

11- Acentenin Sözleşmeye Kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın
hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

× WhatsApp Destek